Dvärgsignal-InfoDvärgsignal
Det finns tre typer av dvärgsignaler: växlingsdvärgsignaler, medgivandedvärgsignaler och huvuddvärgsignaler.
Växlings dvärgsignal
Växlingsdvärgsignaler visar endast vita sken och är inte placerade invid någon huvudljussignal. De används för att
reglera rörelser vid växling
utgöra sidoskydd eller front skydd för tågvägar och växlingsvägar.
Medgivande dvärgsignal
Medgivandedvärgsignaler visar endast vita sken och är placerade invid en huvudljussignal. De används för att
• vid växling upphäva signalbeskedet ”stopp” från den huvudljussignal invid vilken den är placerad• reglera rörelser vid växling.
Av medgivandedvärgsignaler finns det två möjliga konstruktioner. Den ena är normalt tänd och den andra är normalt släckt. Den som normalt är släckt visar vita sken endast när ”rörelse tillåten” ska visas samtidigt som huvudljussignalen visar ”stopp”.   
Huvuddvärgsignal

Huvuddvärgsignaler har gröna ljusöppningar nedanför de vita samt en röd ljusöppning utanför bakgrundsskärmen. Den röda ljusöppningen är i regel placerad snett uppåt till vänster men kan även vara placerad rakt till vänster, ovanför eller till höger om de vita skenen. Huvuddvärgsignalen visar rött sken utöver de vita skenen eller − vid tågfärd och spärrfärd − grönt fast eller blinkande sken utöver de vita skenen.
Huvuddvärgsignalen är både en huvudsignal och en dvärgsignal. Den kan användas i stället för en huvudljussignal och en medgivandedvärgsignal placerade invid varandra. Vid växling används de vita skenen i huvuddvärgsignalen för samma ändamål som en medgivandedvärgsignal.   Placering av en dvärgsignal
Placering invid en huvudljussignal
När en medgivandedvärgsignal sägs vara placerad invid en huvudljussignal eller omvänt innebär det att dvärgsignalen är placerad enligt något av följande alternativ:
vid eller under huvudljussignalen, i normalfallet
i höjd med huvudljussignalen på andra sidan spåret, det vill säga till vänster om spåret när huvudljussignalen är placerad till höger eller omvänt
något bortom huvudljussignalen, när huvudljussignalen är placerad i en brygga.
Placering vid en växel
En växlingsdvärgsignal eller huvuddvärgsignal kan vara placerad bredvid en medväxel, mellan växelns korsning och tungspetsar. Då gäller följande:
Dvärgsignalen gäller för båda spåren som leder in i växeln.
Växelns läge kontrolleras inte i dvärgsignalen, och oavsett signalbild i dvärgsignalen ska växeln kontrolleras av den som håller uppsikt i rörelseriktningen. Om en närmast föregående signal i samma riktning visade "rörelse tillåten, fri väg" eller "rörelse tillåten, hinder finns" är dock växeln redan kontrollerad i den föregående signalen.
En huvuddvärgsignal eller växlingsdvärgsignal kan vara placerad mitt för en korsningsväxel. Då gäller följande:
Dvärgsignalen gäller för båda spåren som leder in i korsningsväxeln.
När dvärgsignalen visar "stopp" ska fordonssätet stannas före växeln, det vill säga före motväxeldelens tungor.
Medväxeldelen kontrolleras inte i dvärgsignalen, och oavsett signalbild i dvärgsignalen ska växeln kontrolleras av den som håller uppsikt i rörelseriktningen. Om en närmast föregående signal i samma riktning visade "rörelse tillåten, fri väg" eller "rörelse tillåten, hinder finns" är dock växeln redan kontrollerad i den föregående signalen. Dvärgsignalsträcka
En dvärgsignal som för växling visar ”rörelse tillåten, fri väg” eller ”rörelse tillåten, hinder finns ” signalbild ”lodrätt” respektive ”snett vänster” kontrollerar den följande dvärgsignalsträckan. Denna slutar vid den första av följande:
en dvärgsignal
en huvudljussignal (dock inte om den är försedd med medgivandetavla)
en dvärgsignalsluttavla
en stoppbock
en tavla ”gräns för växling”
driftplatsgränsen mot linjen.
Kontrollen av dvärgsignalsträckan upphör att gälla om växlingssättet byter riktning eller stannar på dvärgsignalsträckan.
   

Dvärgsignal funktion

Vågrätt ”stopp”

Signalen får inte passeras utan särskilt medgivande av tågklareraren enligt reglerna för växling.
Vissa medgivandedvärgsignaler visar inte ”stopp” utan är i stället släckta. ”Stopp” från den huvudljussignal som är placerad invid medgivandedvärgsignalen gäller även för växling.

Lodrät ”rörelse tillåten, fri väg”

Signalen får passeras.
Växlar och spårspärrar på dvärgsignalsträckan är kontrollerade och låsta.
Dvärgsignalsträckan är hinderfri.
Ska flera fordonssätt framföras efter varandra, gäller signalbilden endast det första fordonssättet. Efterföljande fordonssätt ska avvakta tills signalen visat ”stopp” och därefter på nytt visar ”rörelse tillåten”.

Snett vänster ”rörelse tillåten, hinder finns”

Signalen får passeras.
Växlar och spårspärrar på dvärgsignalsträckan är kontrollerade och låsta.
Fordon finns på dvärgsignalsträckan, fordon finns i farlig närhet på anslutande spår eller så måste särskild försiktighet iakttas av något annat skäl.
Ska flera fordons sätt framföras efter varandra, gäller signalbilden endast det första fordonssättet. Efterföljande fordons sätt ska avvakta tills signalen visat ”stopp” och därefter på nytt visar ”rörelse tillåten”.

Snett höger ”rörelse tillåten, 

kontrollera växlar och hinderfrihet”
Signalen får passeras.
Den som håller uppsikt måste kontrollera spåret både med avseende på hinderfrihet och med avseende på växlars och spårspärrars lägen. Växlar och spårspärrar bortom dvärgsignalen är i regel lokalfrigivna. Om en medgivandedvärgsignal visar ”rörelse tillåten” upphävs ”stopp” för växling från den huvudljussignal som är placerad invid dvärgsignalen. Växlingsdvärgsignaler och medgivandedvärgsignaler har en märkskylt som är fyrkantig och vit med svart text. Huvuddvärgsignaler har en gul märkskylt enligt reglerna för huvudsignaler.
Signalbilder och signalbesked från växlingsdvärgsignal som skyddarrangerbromsar
En växlingsdvärgsignal som skyddar rangerbromsar kan även visa villkorligt stopp.
 

”Kör” visas vid växling

Ett växlingssätt får bara passera en huvuddvärgsignal som visar ”kör”om det är särskilt angivet i infrastrukturförvaltarens säkerhetsbestämmelser eller efter särskild överenskommelse med tågklareraren.
Efter passage av huvuddvärgsignalen gäller i system H samma regler som efter passage av en dvärgsignal som visar enbart signalbild ”lodrätt”.

Vågrätt ”stopp”

Signalen får inte passeras av drivfordon. Vagnar som skjutsas eller släpps får passera signalen.
Betydelse vid tågfärd och spärrfärd
Regler om huvuddvärgsignaler finns under rubriken 1.6 Huvuddvärgsignal.
Betydelse vid säkrad rörelse
Vågrätt ”stopp”
Signalen får inte passeras utan särskilt medgivande av tågklareraren enligt reglerna för respektive rörelse.

Lodrät ”rörelse tillåten, fri väg”
Signalen får passeras.

Växlingsdvärgsignaler längs en tågväg kan förväntas visa signalbild ”lodrätt” när föregående huvudsignal visade ”kör”. En medgivandedvärgsignal invid en huvudljussignal som visar ”kör” kan förväntas visa signalbild ”lodrätt” eller vara släckt.

Snett vänster

Signalen får inte passeras utan särskilt medgivande av tågklareraren enligt reglerna för respektive rörelse.

Snett höger

Signalen får inte passeras utan särskilt medgivande av tågklareraren enligt reglerna för respektive rörelse.

PS Info

Vid säkrad rörelse ska signalbilderna ”snett vänster” och ”snett höger” normalt inte uppträda. Skulle en dvärgsignal visa någon av dessa signalbilder ska tåget eller spärrfärdssättet om möjligt stannas före signalen och annars snarast möjligt därefter. Föraren ska sedan ta kontakt med tågklareraren.
Betydelse vid siktrörelse
Vid tågfärd och spärrfärd i siktrörelse är växlingsdvärgsignalernas och medgivandedvärgsignalernas signalbesked och betydelse detsamma som vid växling. Följande undantag gäller dock: ”Rörelse tillåten” i en medgivandedvärgsignal upphäver inte ”stopp” för tågfärd och spärrfärd från en huvudljussignal invid dvärgsignalen.